Vol 6, No 5 (2018)

Table of Contents

Mathematical modeling of processes and systems

Boris Melnikov, Elizaveta Davydova
1-6
Fedor Krasnov, Oleg Ushmaev
PDF
7-14
Alexander Misharin, Oleg Pokusaev, Dmitry Namiot, Dmitry Katzin
15-20

Big data and their applications

Yulia Davydova
21-27

Theoretical Informatics and Computer Science

Gennady Ryabov, Vladimir Serov
28-32

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Aleksandr V. Klechikov
33-38
Vyacheslav Alenkov, Vasily Kupriyanovsky, Artem Shaklein, Maxim Ovsiannikov, Eugene Chebotarev, Dmitry Yartsev, Andrey Kolesnikov
39-50