Vol 7, No 10 (2019)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov, Aleksandra Melnikova
1-8
М.А. Cherepniov
9-13

Modern programming issues

P. N. Sovetov
14-21
P.Yu. Timokhin, M.V. Mikhaylyuk, A.V. Maltsev
22-35

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Anton Oleinik
36-49
M.Yu. Vasenev
50-58
Artem S. Merkulov, Olga R. Laponina
59-70
Aleksandr А. Osincev, Olga R. Laponina
71-79
Igor Ponkin
80-90
Vasily Kupriyanovsky, Oleg Pokusaev, Varvara Lazutkina, Dmitry Namiot, Alexander Klimov, Andrey Dobrynin
91-97
Aleksander Klimov, Vasily Kupriyanovsky, Igor Sokolov, Eugene Zarechkin, Julia Kupriyanovsky
98-127