Vol 5, No 8 (2017)

Table of Contents

Mathematical modeling of processes and systems

D.V. Denisov, V.V. Latiy
1-6
Manfred Sneps-Sneppe
7-11

Telecommunication technologies and computer networks

Dmitry Namiot, Elena Zubareva
12-17
Olga R. Laponina, Sergey A. Malakhovsky
18-26

Theoretical Informatics and Computer Science

G. G. Ryabov
27-34
I.Y. Sesin, V.V. Nechaev
35-39

Scientific Software in Education and Science

Simon Brown, David C. Simcock
PDF
40-46

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, Igor Sokolov, Sergey Evtushenko, Oleg Dunaev, Vladimir Raspopov, Dmitry Namiot, Nikita Utkin, Pavel Kupriyanovsky
47-69
A.B. Korchagin, I.G. Lisikh, D.A. Nikiforov, R.L. Sivakov
70-79
Vasily Kupriyanovsky, Sergey Sinyagov, Alеxander Klimov, Alеxander Petrov, Dmitry Namiot
80-95