Vol 9, No 6 (2021)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-10
Eugene Ilyushin, Dmitry Namiot
11-19
Gita Muditha Kario, Endang Amalia
PDF
20-27
Irina Polyakova, Svetlana Burdukovskaya
28-37

Telecommunication technologies and computer networks

N. V. Papulovskaya, I. N. Izotov, D. Yu. Blinichkin, A. Yu. Kataev
38-45

Applied mathematics

A.A. Ripinen, M.B. Abrosimov
46-50

Big data and their applications

Stepan Medvedenko, Dmitry Namiot
51-60

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

E.G. Komissarova, V L. Kuvshinov, V.V. Baranyuk
61-65
Askar Aituov, Ramesh Kini
PDF
66-77
Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Varvara Lazutkina, Eugene Zarechkin, Alexander Semochkin
78-105